کد خبـر : 269
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۴

زندگينامه روحانی شهيد مهدي انرواژ

روحانی شهيد مهدي انرواژ، درسال 47 درخانواده اي متدين ديده به جهان گشود.دوره ابتدايي وراهنمايي را در روستاي بردستان ديربه پايان رسانيد. او داراي استعدادبالايي بود و به همين جهت در آزمون مدرسه نمونه توحيد شيراز ثبت نام نمود و قبول شد. وي علاقه زيادي به تلمذ در حوزه علميه شد و قبل از ورود به دبيرستان به حوزه رفت. مدت 4 سال در حوزه شهيد دستغيب شيراز مشغول تحصيل بود و جهت كسب معارف اسلامي راهي قم شد.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

درسال 47 درخانواده اي متدين ديده به جهان گشود.دوره ابتدايي وراهنمايي رادرروستاي بردستان ديربه پايان رسانيد.

او داراي استعدادبالايي بود و به همين جهت در آزمون مدرسه نمونه توحيد شيراز ثبت نام نمود و قبول شد. وي علاقه زيادي به تلمذ در حوزه علميه شد و قبل از ورود به دبيرستان به حوزه رفت. مدت 4 سال در حوزه شهيد دستغيب شيراز مشغول تحصيل بود و جهت كسب معارف اسلامي راهي قم شد.

وي درهرسنگري درراه خدا تلاش مي نمود.درمدرسه درس خوان ودرمحل فعال بود.درهرفرصتي سعي درارائه ابتكارات واستعدادش داشت.باواحدفرهنگي بنيادشهيدوحوزه مقاومت همكاري داشت ودراين همكاري باايمان واخلاص ونبوغ خودسعي دربهتربرگزارشدن مراسمات داشت.طرحهاودستنوشته هايش دربنيادحاكي ازذوق خدادادش بود

اخلاق نيكويش اورافردي محبوب ساخته بودولباس روحاني به قامتش سزاواربود.چراكه روحي بلندوپاك داشت واين ازرفتارش مشخص بودوبه معناي واقعي رفتاري اسلامي وبي رياداشت.

اوباهمرزمان حوزوي خودچندين بارراهي جبهه هاشدودرعمليات والفجر8 ومسلم بن عقيل شركت داشت ودرزماني كه دشمن خودراغافلگيرانه درمصاف بارزمندگان دركربلاي 5 ديدزمينه سازاين پيروزي كربلاي 4 بودكه ايشان درآن حاضربودوباپيشروي درقلب دشمن درديماه 1365 دراين راه گمنام به شهادت رسيد.

يادش گرامي راهش مستدام

 

وصيتنامه شهيد مهدی اندرواژ

بسم الله الرحمن الرحيم

ياايهاالذين آمنواهل ادلكم علي تجارة تنجيكم في عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون.

مامصمم هستيم اوراببينيم واين جان راكه ازاوست تقديمش كنيم.

اشهدان لااله الاالله واشهدان محمدرسول الله وان عليا ولي الله واشهدان الائمه المعصومين حجج الله

منت خداي راكه مارادرعصري قراردادكه رهبرمان مردي فقيه ومجاهدي معظم الشان ومجتهدي بزرگ وازسلاله پاك زهراست وسپاس خداي راكه درجهادرابرماگشودتاازاين طريق به درگاهش نزديك شويم وتفضلي نمودتاازاين راه به اوبرسيم.خدايانمي دانم باچه زباني ازتو شكرگذاري كنم.اي خداتوراشكر مي گويم بااينكه بنده بدي هستم رحمتت راازمن دور نكردي واين بنده گنهكاررامشمول رحمت بي انتهاي خودنمودي ومراقابل نمودي ازسربازان وجهادگران درراهت باشم.اما شرمسارم كه بگويم مراببخش چون گناهان بسياروكمرشكنند.خدايادلم مي خواهداين بدن راقطعه قطعه بدرگاهت آورم شايدهمين كفاره گناهانم باشد.بارالهاهرگزبخوداجازه نمي دهم كه بگويم شايسته شهادت هستم.مي دانم جزگناه هيچ ندارم اگرنويدتو نبود الآن نااميدشده بودم اما به فضل وكرم تونظرمي كنم وتفضلاتت رامي بينم واميدوارمي شوم.خدايا ازتومي خواهم اين بنده ات راباشهداهمراه سازي شايدباآبروي آنها وسرورشان حسين(ع)ماهم موردمرحمت قرار گيريم.خدايا چه مي شودمرابه آبرويشان ببخشي ودرمحفل آنهاقراردهي.

خرم آن روزكزين منزل ويران بروم****راحت جان طلبم وزپي جانان بروم

حال بعنوان وصيت چندكلمه اي به يادگار مي گذارم شماعزيزان رابه نكاتي توصيه مي كنم:

اوصيكم عبادالله بتقوي الله تقوي راكه كليدسعادت است درهرحال رعايت كنيدوبدانيدشمارارستگاري تقواست.تمام پيروزيهاي مابواسطه تقواي الهي انجام مي شود.اگرتقوي راپيشه نكرديدازنصرتهاي خدا بي بهره مي مانيد.خدارادرهمه حال حاضروناضراعمال خودببينيد.مباداعملي ازشما سرزندكه كسي نسبت به انقلاب بدبين شود.اين انقلاب باخون شهدابه اينجارسيده پس شما هم سعي كنيدتاين اقلاب به جهان صادرگردد.امام بزرگوارراپشتيبان باشيدكه فرزندپيغمبراست مرجع تقليدماست.اگركسي درشك وريب باشدهرچه زودتربخودآيد.

مسئله اي كه تمام مسايل درآن گنجيده است نكات ريزاخلاقي رارعايت كنيدودرتمام زمينه هاهوشيارباشيد ومواظب دشمن باشيدكه دشمن درهررنگ وشكل ظاهرميشودمبادادلسردولاابالي گرديد.حزب الله هميشه درصحنه است وازصحنه به درنمي رود.براي اينكه هميشه موفق باشيدتوسل به اهل بيت رارهانكنيد.

به نمازاهميت زيادي قايل شويدنكندمستخف به صلوة باشيدكه ازشفاعت معصومين محروم خواهيدشد.عمرگرانمايه راهدرندهيدكه اززندگي بخصوص جواني سؤال خواهدشد.

شعائراسلامي راگرم نگه داريدوسعي كنيددرخط شهداقرارگيريدوازهمه مهمترجنگ راهيچوقت فراموش نكنيد كه چشم دنيا امروزبه انقلاب دوخته شده ومسئله انقلاب مسئله جنگ است.صبرواستقامت راپيشه خودسازيدكه بعدازصبرواستقامت ظفرآيد.دشمن اصلي رازيادنبريدوباآمريكدرستيزباشيد.

بيادشهدامثل آنهاعمل كنيد.سطح علمي خودرابالا ببريدالبته تخصص بايدهمراه باايمان باشدتاسودمندباشد.جهت كسب معارف اسلامي روبه حوزه هاي علميه بياوريدوحوزه ها راتقويت كنيد.

دعابه جان امام ومسئوولين رافراموش نكنيدتاان شاء الله روزي برسدتاانقلاب به صاحب اصليش تحويل وجهان باظهور ايشان پرازعدل ودادشود.

يادش گرامي راهش مستدام

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0
Bookmark and Share